نام  مدرسه شماره 
پارساسلطانی محسن 0918****874
محمد کاکایی رضوی 0918****085
ابوالفضل جعفری شهید رجایی 0918****386
پارسا کیهانی 12 فروردین 0930****159
اسماعیل دانش آموز امام سجاد 0939****994
کسری رحمتی اسدالله رضایی 0910****637
طه رسولی  17 شهریور 0918****796
محمد برزان بدری معلم 0918****570
سارینا عبدالملکی فرزند مهدی نواب 1 قلعه 0918****834
طه غلامی نواب 2 قلعه 0918****098
محمد آرشام زارعی شکوفه های انقلاب 0918****140
یسنا ابراهیمی شکوفه 0918****308
عسل محمدی احسان 0992****990
باران کرمی رضوان 0918****772
هستی رستمی هجرت 0918****761
النا کرمی هفت تیر 0930****646
یسنا خراءل ساجده 0918****794
زهرا عبدی طیبه 0918****684
فاطمه عبدی بیگ زاده 0918****807
حسین ذاکری رستگاران 0918****272
ابوالفضل داوودیان سپهر معرفت 0991****543